Kwaliteitshandboek uitgelicht – Visie op examinering

Nieuwsbericht

Kwaliteitshandboek uitgelicht – Visie op examinering

1 juli 2022

In elke nieuwsbrief lichten we een gedeelte uit het ‘Kwaliteitshandboek examinering’ van Examenplatform Entree toe. In de vorige editie heeft u meer kunnen lezen over onze organisatie: het bestuur, de vergadering van aangeslotenen en de examenadviescommissie. In deze editie komen de vaststellingscommissie, de ontwikkelgroepen en de uitvoeringsorganisatie aan bod.

Organisatie (deel 2)

Vastellingscommissie
Namens het bestuur stelt de vaststellingscommissie verantwoordingsdocumenten, beoordelings- en exameninstrumenten vast. Zij doet dit binnen de kwaliteitskaders die door het bestuur zijn vastgesteld. Deze kwaliteitskaders zijn vastgelegd in het Reglement vaststellingscommissie. Het reglement staat op de Examenbank van Examenplatform Entree. De uitvoeringsorganisatie begeleidt de vaststellingscommissie onderwijskundig. In principe kan iedereen (die werkzaam is bij één van de deelnemende scholen) zich aanmelden voor de vaststellingscommissie. Na aanmelding volgt een intakegesprek. Bij gebleken geschiktheid draagt de uitvoeringsorganisatie de persoon voor ter benoeming. Het bestuur benoemt de leden van de vaststellingscommissie. Leden van de vaststellingscommissie worden aangesteld op basis van het functieprofiel lid vaststellingscommissie.
 
Ontwikkelgroep

Voor de ontwikkeling en het onderhoud en beheer van instrumenten werkt Examenplatform Entree met een ontwikkelgroep. In de ontwikkelgroep worden alle profielen vertegenwoordigd met in ieder geval voor elk profiel één lid met achtergrond in dat profiel. Leden van de ontwikkelgroep zijn docenten en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.
Aan de hand van het kwalificatiedossier zorgen zij dat de vorm, inhoud en moeilijkheidsgraad van de examens recht doet aan datgene wat een assistent beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen. Bij de ontwikkeling van exameninstrumenten voor een specifiek profiel levert het lid dat betrokken is bij dat profiel een inhoudelijke bijdrage.
Voor het samenstellen van ontwikkelgroepen benadert Examenplatform Entree een netwerk bestaande uit vertegenwoordigers van de aangesloten scholen. Die vertegenwoordigers dragen vervolgens docenten aan die deel kunnen nemen. Een ontwikkelgroep komt zo vaak bij elkaar als nodig is. De leden van de ontwikkelgroepen worden aangesteld op basis van het functieprofiel lid ontwikkelgroep. De ontwikkelgroepen worden onderwijskundig begeleid door een ontwikkelaar van de uitvoeringsorganisatie.

Uitvoeringsorganisatie
De uitvoeringsorganisatie verricht binnen de door het bestuur aan de uitvoeringsorganisatie toegekende bevoegdheden uitvoerende werkzaamheden en stuurt deze aan. De uitvoeringsorganisatie ondersteunt iedere geleding van Examenplatform Entree. De ondersteuning betreft bijvoorbeeld het adviseren over beleid en kaders en richtlijnen. Ook wordt het gehele ontwikkel- en vaststellingsproces begeleid en worden de exameninstrumenten beschikbaar gesteld.

In de examenbank vindt u de actuele versie van het handboek als ‘Kwaliteitshandboek examinering Examenplatform Entree 1v5’.