Vacature Secretaris en penningmeester

Nieuwsbericht

Vacature Secretaris en penningmeester

18 december 2018

Het Examenplatform Entree zoekt met ingang van 1 augustus 2019 een secretaris en een penningmeester:

Het bestuur bestaat uit 5 leden waaronder de secretaris en de penningmeester.

Taken en verantwoordelijkheden als bestuurslid:
• Mede beleid bepalen van de examenstichting.
• Mede sturing geven aan de examenstichting.
• Toetsen of voorgenomen beleid voldoet aan wensen en verwachtingen van de achterban.
• Bewaken dat de uitvoering van activiteiten voldoet aan de daarover gemaakte afspraken.
• Actief input leveren tijdens bestuursvergaderingen.
• Beleid en uitvoering van de Examenstichting uitdragen naar de achterban.

Taken en verantwoordelijkheden van de secretaris:
• Is voor de aangesloten ROC’s het eerste aanspreekpunt t.a.v. het gevoerde beleid, en eerste aanspreekpunt voor ROC’s die voornemens zijn om zich aan te sluiten.
• Is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de bestuursvergaderingen.
• Houdt toezicht op, en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gemaakte afspraken op de bestuursvergaderingen en op de vergaderingen van aangesloten ROC’s

Taken en verantwoordelijkheden van de penningmeester:
• Is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële rapportages en de begroting.
• Houdt toezicht op de financiële huishouding.
De penningmeester werkt samen met een ondersteuner die de financiële huishouding voert, en de kwartaalrapportages, de jaarrapportages en de jaarbegroting opstelt.
De penningmeester is tevens vice voorzitter van het bestuur.

Functiecriteria
• Manager of leidinggevende van een organisatieonderdeel van de entreeopleiding bij een ROC. 1.
• Kennis van de structuur van kwalificatiedossiers en die van de entreeopleiding in het bijzonder.
• Inzicht in het beoordelen en de uitgangspunten van competentiegerichte examinering.
• Op de hoogte van ontwikkelingen in de branche en het werkveld.
• Maakt deel uit van het netwerk rond de entreeopleiding
• Op de hoogte van ontwikkelingen in opleiden en beoordelen in het middelbaar beroepsonderwijs.
• Behartigt de belangen van het Examenplatform entree en van de aangesloten ROC’s.
• Beschikbaar om invulling aan bestuursfunctie te geven.
• Ambassadeur voor de examenstichting.

1 Mocht dit niet het geval zijn, dan moet aantoonbaar worden gemaakt dat de betrokkene voldoende actief betrokken is bij (ontwikkelingen in) het werkveld of onderwijs.

Indicatie tijdbesteding
• Voorbereiden vergaderingen : lezen vergaderstukken.
• Vergaderingen : 4 tot 6 vergaderingen op jaarbasis van een dagdeel (exclusief reistijd). Daarnaast 3 vergaderingen van de aangesloten ROC’s (de vergaderingen van aangeslotenen).
• Naar behoefte vervolgactie volgen of uitvoeren.
• Tijdbesteding secretaris: gemiddeld 12 klokuren per maand of 3 klokuren per week.
Tijdbesteding penningmeester/ vice voorzitter: gemiddeld 6 klokuren per maand of 1,5 klokuren per week.

Heeft u belangstelling voor één van deze taken, neem dan contact op met:
Frans van der Vlugt, secretaris van het Examenplatform entree
[email protected]
06-13101340