Nieuwsbericht

Kwaliteitshandboek uitgelicht – Visie op examinering

22 april 2022

In elke nieuwsbrief lichten we een gedeelte uit het ‘Kwaliteitshandboek examinering’ van Examenplatform Entree toe. In de vorige editie heeft u meer kunnen lezen over onze visie op examinering. Dit keer komt het eerste gedeelte van de organisatie aan bod: het bestuur, de vergadering van aangeslotenen en de examenadviescommissie. In de volgende editie van de nieuwsbrief leest u meer over de vaststellingscommissie, de ontwikkelgroepen en de uitvoeringsorganisatie.

Organisatie (deel 1)
 
Bestuur

Het bestuur neemt alle formele besluiten en is eindverantwoordelijk voor Examenplatform Entree. Het bestuur stelt het beleid van de stichting vast en geeft sturing aan de stichting. Het bestuur toetst of het voorgenomen beleid voldoet aan de wensen en verwachtingen van de scholen en bewaakt dat de uitvoering van activiteiten voldoet aan de daarover gemaakte afspraken.

Vergadering van Aangeslotenen
In de Vergadering van Aangeslotenen zijn alle scholen vertegenwoordigd die deelnemen aan het Examenplatform Entree. Van iedere school heeft bij voorkeur een sectordirecteur of afdelingscoördinator zitting in de Vergadering van Aangeslotenen. De Vergadering van Aangeslotenen komt minstens twee keer per jaar bij elkaar. Zij adviseert het bestuur over zaken zoals jaarplannen, begrotingen en strategische keuzes. De uitvoeringsorganisatie bereidt de vergadering inhoudelijk samen met het bestuur voor.

Examenadviescommissie
De examenadviescommissie adviseert het bestuur namens de deelnemende scholen over belangrijke kwaliteitsaspecten van Examenplatform Entree, zoals de formats, de beoordelingssystematiek, de examen- en beoordelingsmix en het verantwoordingsdocument. De hoofdzakelijke rol van de commissie is om advies te geven. Echter, door middel van een mandaat, kan de examenadviescommissie besluiten nemen over de formats, de beoordelingssystematiek en het zomeronderhoud. Een voorwaarde daarbij is dat er binnen het budget besloten wordt en het niet gaat over grote inhoudelijke en tekstuele wijzigingen. In de examenadviescommissie zitten afdelingsdirecteuren, opleidingsmanagers, onderwijskundigen, toets deskundigen en/of beleidsmedewerkers van examenbureaus van deelnemende scholen. Het bestuur benoemt de leden van de examenadviescommissie. De uitvoeringsorganisatie organiseert voor de leden van de examenadviescommissie tweejaarlijks een training of cursus t.b.v. de deskundigheidsbevordering.

In de examenbank vindt u de actuele versie van het handboek als ‘Kwaliteitshandboek examinering Examenplatform Entree 1v5’.