Uitgelicht Kwaliteitshandboek

Nieuwsbericht

Uitgelicht Kwaliteitshandboek

7 oktober 2021

In elke nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. Het Kwaliteitshandboek examinering is te vinden in de examenbank van  Examenplatform Entree. In deze editie lees je meer over het onderhoud van het kwaliteitshandboek.

Onderhouden en beheren van het kwaliteitshandboek 
Het kwaliteitshandboek wordt jaarlijks door de examenadviescommissie en het bestuur geëvalueerd. Hierbij wordt het model van Deming gehanteerd dat in een cirkel de vier stappen van het cyclisch werken beschrijft: Plan, Do, Check en Act. Dit model is toegepast voor de kwaliteitscyclus van examinering en vormt de basis van de kaders en richtlijnen. Binnen iedere fase kan ook onderscheid gemaakt worden tussen PDCA-deelprocessen. Door cyclisch te werken worden borgingsmomenten ingebouwd waarbij wordt nagegaan of de uitvoering nog voldoet aan de beschreven procedures en omgekeerd: of de procedures nog steeds voldoen aan de realiteit. Waar nodig worden de kaders en richtlijnen bijgesteld. Nieuwe landelijke ontwikkelingen ten aanzien van examinering en de kwaliteitsborging ervan worden daarin meegenomen.