Nieuwsbericht

Rollen & Processen

2 december 2019
  • Wat is de functie van de examenadviescommissie van het Examenplatform Entree?

De examenadviescommissie heeft als functie om het bestuur namens de deelnemende scholen te adviseren over belangrijke kwaliteitsaspecten van het Examenplatform Entree. De commissie stelt kwaliteitsnormen op en bewaakt deze voor het gehele proces rondom de voorbereiding, de constructie, de vaststelling en verbetering van examens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan formats, beoordelingssystematiek, examenmix, examenplan, examenmatrijzen.

  • Wat is de functie van het bestuur van het Examenplatform Entree?

Het bestuur heeft als functie om het beleid van het Examenplatform Entree te bepalen, sturing te geven en te toetsen of voorgenomen beleid voldoet aan wensen en verwachtingen van de achterban. Daarnaast bewaakt het bestuur of de uitvoering van activiteiten door het Examenplatform Entree voldoet aan de daarover gemaakte afspraken.

  • Wat houdt de vergadering van aangeslotenen in?

De vergadering van aangeslotenen is de deelnemersraad van het Examenplatform Entree. Alle scholen die zijn aangesloten bij het Examenplatform Entree hebben een vertegenwoordiger aangewezen in de vergadering van aangeslotenen. De vergadering van aangeslotenen komt minstens twee keer per jaar bij elkaar. Zij adviseert het bestuur over zaken zoals jaarplannen, begrotingen en strategische keuzes.

  • Hoe werkt het proces van ontwikkelen van exameninstrumenten bij het Examenplatform Entree?

Bij het Examenplatform Entree werken we met een netwerkgroep. Dit houdt in dat scholen een contactpersoon op kunnen geven die benaderd kan worden voor de ontwikkeling of verbetering van exameninstrumenten. Deze contactpersoon kan bij de ontwikkeling of verbetering van een exameninstrument aangeven welke collega’s geschikt en beschikbaar zijn. Het opgeven van een contactpersoon kan door te mailen naar [email protected]. Voor de ontwikkeling of verbetering van examens worden op verzoek van scholen ontwikkelbijeenkomsten georganiseerd.

  • Hoe werkt het proces van vaststellen van exameninstrumenten bij het Examenplatform Entree?

Elk jaar worden er ongeveer vier vaststellingsbijeenkomsten gehouden. Uiterlijk een week voor een bijeenkomst ontvangen de vaststellingscommissieleden de vergaderstukken. De vergaderstukken kunnen zowel nieuw ontwikkelde exameninstrumenten zijn, als wijzigingen in bestaande exameninstrumenten. Tijdens de bijeenkomst zijn er voor elk vergaderstuk drie mogelijke uitkomsten:

  • vastgesteld
  • vastgesteld na doorvoeren wijzigingen
  • niet vastgesteld

Bij de uitkomst vastgesteld wordt het exameninstrument in de examenbank gepubliceerd. Bij de uitkomst vastgesteld na doorvoeren wijzigingen moeten er wijzigingen in het instrument worden aangebracht voordat er gepubliceerd mag worden. Het instrument hoeft echter niet opnieuw naar de vaststellingscommissie. In het geval van niet vastgestelde vergaderstukken moeten de stukken aangepast worden en opnieuw worden voorgelegd aan de vaststellingscommissie.

Nieuwe exameninstrumenten kunnen gedurende het jaar aan de examenbank worden toegevoegd. Een inhoudelijke wijziging in een bestaand instrument wordt echter alleen doorgevoerd als het vóór 1 november is, anders wordt de wijziging voor het volgende schooljaar doorgevoerd.

  • Is Examenplatform Entree een gecertificeerd examenleverancier?

De examenproducten sluiten aan op het kwalificatiedossier, voldoen aan de eisen van de Inspectie en van het ministerie van OCW voor de certificering van ingekochte examens. Meer informatie is hier te vinden: examenplatformentree.nl

  • Waar vind ik het kwaliteitshandboek?

Het Kwaliteitshandboek is te vinden in de Examenbank, namelijk in het mapje van elk profiel.