Nieuwsbericht

Kwaliteitshandboek uitgelicht – Visie op examinering

24 februari 2022

In elke nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het ‘Kwaliteitshandboek examinering’ van Examenplatform Entree. U vindt het kwaliteitshandboek in de examenbank.
In de vorige editie las u over de ontstaansgeschiedenis van het examenplatform. In deze nieuwsbrief leest u verder over onze visie op examinering.

Visie op examinering
De visie van Examenplatform Entree is om te examineren op het niveau van assistent beroepsbeoefenaar. Het doel is om de examens zo te ontwikkelen dat studenten (na het behalen van de examens), beschikken over een startkwalificatie waarmee ze kunnen doorstromen naar een niveau 2 opleiding binnen het MBO of kunnen starten op de arbeidsmarkt als assistent beroepsbeoefenaar. Vanuit deze doelstelling worden examens ontwikkeld waarbij de uit te voeren opdrachten zoveel mogelijk overeenkomen met de reële beroepspraktijk. Daarnaast wordt bij de ontwikkeling van de examens altijd uitgegaan van de essentie van het beroep: De kennis, vaardigheden en het gedrag die nodig zijn voor het uitvoeren van het beroep als assistent beroepsbeoefenaar. De examens geven een juiste indicatie wat betreft niveau, inhoud en complexiteit van het toekomstige beroep.

Belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van examens is dat deze passen binnen de HUBO-criteria:

  • Haalbaar
  • Uitvoerbaar
  • Betaalbaar
  • Organiseerbaar

Bij de ontwikkeling van examens wordt te allen tijden uitgegaan van de standaarden van de Inspectie van het Onderwijs, het betreffende kwalificatiedossier en de uitgangspunten, kaders en richtlijnen van Examenplatform Entree.
Het hele proces van examinering binnen Examenplatform Entree is te verdelen in een zestal kwaliteitsprocessen, ook wel workflow genoemd:

In het kwaliteitshandboek examinering komen alle kwaliteitsprocessen aan bod. Per kwaliteitsproces worden de verschillende stappen beschreven die doorlopen worden, met het bijbehorende resultaat en wie waarvoor verantwoordelijk is.

In de examenbank vindt u de actuele versie van het handboek als ‘Kwaliteitshandboek examinering Examenplatform Entree 1v5’.