Categorie: Examens

P1 Logistiek – Onderhoud Proeves en beoordelingsformulier 

19 april 2024

Binnenkort komt de ontwikkelgroep bij elkaar om de binnengekomen feedback te bespreken. Het doel is om te zorgen...

Terugkoppeling klankbordgroep

21 december 2023

Op 22 november kwamen de leden van de klankbordgroep online voor het eerst bij elkaar. Het is even...

Status “Toewerken naar Nederlands 2F”

21 december 2023

De vaststellingscommissie heeft in november feedback teruggegeven op het exameninstrument. Deze feedback wordt verwerkt in het exameninstrument, waarna...

Vaststellingsbijeenkomst 20 maart 2023 

26 april 2023

De vaststellingscommissie was op 20 maart bij elkaar om de examenopdrachten van het vernieuwde kwalificatiedossier te bespreken. Tijdens...

Cesuurfout in beoordelingsformulieren

10 november 2022

Eerder hebben we de aangesloten scholen uitgebreid geïnformeerd over de cesuurfout in de beoordelingsformulieren en over de acties...

Gewijzigde exameninstrumenten

3 oktober 2022

Doorgaans herziet Examenplatform Entree haar exameninstrumenten en verwerkt feedback van de gebruikers. Dit kan resulteren in een tekstuele...

Ontwikkelbijeenkomsten volop in gang!

3 oktober 2022

De start van het nieuwe kwalificatiedossier en de eerste exameninstrumenten zijn een feit! Sinds het begin van het...

Pilot Praktijkbeoordelen

1 juli 2022

Op dit moment werken er 9 scholen mee aan de pilot ‘Praktijkbeoordelen Examenplatform Entree’. Tijdens de pilotperiode, die...

Kwalificatiedossier 2022

1 juli 2022

Met dank aan de inzet van de nieuwe ontwikkelgroepen, is de examenontwikkeling bij het nieuwe kwalificatiedossier tot dusver...

Kwalificatiedossier 2022: Stand van Zaken

22 april 2022

In april en mei vinden voorlopig de laatste ontwikkelbijeenkomsten plaats voor het nieuwe kwalificatiedossier. Na het ontwikkelen van...

Kwalificatiedossier 2022 : Stand van Zaken

24 februari 2022

We hebben er één jaar langer op gewacht, maar inmiddels is het nieuwe Kwalificatiedossier Entree met crebonummer 23110...

Nieuwe examenproducten

17 december 2020

Voor Profiel 8 Assistent Plant, dier of (groene) leefomgeving en voor Profiel 4 Bouwen, wonen en onderhoud, staan...

UPDATE Beoordelingsformulieren

17 december 2020

Op maandag 7 december ontvingen wij van één van de aangeslotenen het bericht dat er een fout zat...

Zomeronderhoud

1 oktober 2020

In de zomervakantie is het onderhoudsplan uitgevoerd. Alle wijzigingen die vorig schooljaar door de vaststellingscommissie zijn vastgesteld zijn...

Ontwikkeling keuzedeelexamens 

30 juni 2020

Zoals hierboven is aangegeven, zal het Examenplatform Entree examens ontwikkelen voor drie keuzedelen. De ontwikkeling van de keuzedeelexamens ondernemend gedrag en solliciteren willen we in oktober...

Ontwikkelwensen  

30 juni 2020

Het bestuur van het Examenplatform Entree heeft de volgende ontwikkelwensen geaccordeerd: Keuzedeelexamen ondernemend gedrag Keuzedeelexamen solliciteren Keuzedeelexamen toewerken naar Nederlands 2F ...

Onderzoek examenresultaten

30 juni 2020

 In de nieuwsbrief van februari gaven wij een update over het onderzoek naar de examenresultaten. In dit onderzoek wordt gezocht naar...

Terugkoppeling vaststellingsbijeenkomst 

30 juni 2020

Op 15 mei zou de laatste vaststellingsbijeenkomst van het jaar plaatsvinden. Vanwege de lange agenda heeft de commissie...

Servicedocument examinering

23 april 2020

Door de corona-maatregelen hebben we te maken met de situatie dat niet alle examens uitvoerbaar zijn. Zowel Examenservices...

Evaluatiebijeenkomst 9 maart

23 april 2020

Ieder jaar voert het Examenplatform Entree een tevredenheidsonderzoek uit. Dit bestaat uit het afnemen van een tevredenheidsenquête en...

Aangepaste examinering tijdens corona-maatregelen

9 april 2020

In dit document Examinering en corona vindt u een aantal suggesties om examenuitvoering aan te...

Update onderzoek examenresultaten

24 februari 2020

Graag geven we u een update over het onderzoek naar verschillen in examenresultaten. Middels het onderzoek willen we achterhalen...

Wijziging KD Entree: P8 Assistent plant, dier of (groene) leefomgeving

24 februari 2020

Momenteel ontvangt het Examenplatform veel vragen over de wijziging van het kwalificatiedossier (KD) van Entree. Wanneer je op...

Examenadviescommissie 4 oktober

5 december 2019

Op 4 oktober heeft de examenadviescommissie weer vergaderd. Tijdens de bijeenkomst heeft de commissie onder andere advies gegeven...

Onderzoek examenresultaten

9 oktober 2019

Er bestaan tussen de aangesloten scholen grote verschillen in de door studenten behaalde examenresultaten. Een aantal scholen heeft...

Oproep ontwikkelwensen 2020

9 oktober 2019

Het bestuur wil graag een gedragen begroting voor 2020 opstellen. Om daartoe te komen wil ze graag van...

Nieuw cohortgebruik

9 oktober 2019

In het verleden werkte het Examenplatform Entree met cohorten voor elk schooljaar. Aangezien Entree-opleidingen éénjarige opleidingen zijn en...

Update “Beroepsgericht examens vaststellen”

18 juli 2018

Eerder dit jaar hebben we bericht over het trainingstraject “Beroepsgericht examens vaststellen”. Om continu te blijven werken aan...

Certificering Examenplatform Entree verloopt voorspoedig

18 juli 2018

Volgens de afspraken Valide exameninstrumenten tussen de MBO Raad, NRTO, ExSamen en het ministerie van OCW moeten alle...

Aanleveren examenopdrachten

18 juni 2018

Naar verwachting wordt de planning om 32 nieuwe examenopdrachten toe te voegen aan de examenbank niet gehaald. De...

Stand van zaken: vaststellen en ontwikkelen

17 mei 2018

De vaststellingscommissie heeft begin april vijf van de zes examenopdrachten vastgesteld. Het betreft hier specifiek Profiel 6: Mobiliteitsbranche. De...

Stand van zaken ontwikkeling examenopdrachten

4 april 2018

De ontwikkeling van examenopdrachten blijft nagenoeg hetzelfde als in de vorige nieuwsbrief. Er is nog steeds een grote...

Ontwikkelen en aanleveren nieuwe opdrachten

4 april 2018

Het format en het stappenplan voor het aanleveren van nieuwe proeves staan inmiddels in de examenbank. Dit is...

Leden gezocht voor de ontwikkelgroepen

6 februari 2018

De afgelopen maanden hebben wij herhaaldelijk een oproep gedaan aan de deelnemende scholen om enthousiaste docenten/examenfunctionarissen en/of ervaren...

Lay-out en opzet examenopdrachten

31 mei 2017

Alle opdrachten die wij ontvangen hebben van de scholen worden momenten bijgesteld en in de nieuwe lay-out en...

Validering examens en examenopdrachten

25 april 2017

Eerder hebben we toegelicht hoe de validering van de ingebrachte examenproducten gaat verlopen. Vanaf het moment dat de...

Toegang tot de Examenbank

15 februari 2017

De Examenbank is alleen bereikbaar via een login. U kunt nu al een aanmeldformulier aanvragen via [email protected]....

Validering examens en examenopdrachten

15 februari 2017

Op dit moment worden data uitgezet voor de eerste bijeenkomsten van de valideringscommissie (VC). We nemen daarbij het...